Obchodné podmienky

Článok 1. 

Všeobecné ustanovenie

1.1 Nákup tovaru na internetovom obchode www.wellba.sk (ďalej len „internetový obchod“) môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

1.2 Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.wellba.sk je: wellba s.r.o. - Vojtech Sirkovský, Ambroseho 2478/13, 851 02 Bratislava 5

Kontakt: 0905 362 866

E-mail: wellbask@gmail.com

1.3 Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

1.4 Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred Obchodnými podmienkami.

Článok 2.
Postup pri objednávaní

2.1 Kupujúci si môže na internetovom obchode objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené PRIDAŤ DO KOŠÍKA.

2.2 Po objednaní tovaru stlačením tlačidla PRIDAŤ DO KOŠÍKA sa zobrazí stránka s aktuálnym obsahom nákupného košíka.

2.3 Do nákupného košíka je možné pridávať ďalší tovar až do doby, kým kupujúci nestlačí tlačidlo ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU.

2.4 Po stlačení tlačidla ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU internetový systém skontroluje dostupnosť tovaru na sklade a opätovným stlačením tlačidla ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU sa vygeneruje oznam o zaregistrovaní objednávky, ktorý sa zašle aj na mailovú adresu. Okamihom zobrazenia oznámenia o zaregistrovaní objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov.

2.8 V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, podmienky dodania budú (dodacia lehota a pod.) s vami dohodnuté. Dohodnutý termín objednávky bude kupujúcemu potvrdený aj e-mailom.

Článok 3.
Platobné podmienky

3.1 Kupujúci majú možnosť zaplatiť za objednávku týmito spôsobmi:

a. prevod na účet pred dodaním tovaru, pri doprave tovaru kuriérom alebo poštou

b. platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru

Článok 4.
Dodacie podmienky a náklady na prepravu

4.1 Dodacie podmienky a náklady na prepravu závisia od spôsobu dopravy. Kupujúci majú možnosť zvoliť si nasledovný spôsob prepravy:

Spôsob dopravy

Cena dopravy

Termín dodania

Zásielkovňa

podľa dohody

najneskôr do 3 pracovných dní

Dobierka

podľa poštovných taríf (závisí od hmotnosti)

najneskôr do 5 pracovných dní

Priamo v sklade na Wolkrovej 4,  po dohovore do 48 hodín

 

osobné prevzatie tovaru

 

4.2 Objednávky budú zo strany wellba s.r.o. spracovávané a tovar vyexpedovaný najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pod spracovaním objednávky sa rozumie zaslanie tovaru poštou.

4.3 wellba s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú uvedie v internetovom obchode v časti kontaktné údaje. Ak sa nepodarí zrealizovať doručenie tovaru kvôli chybe na strane kupujúceho (neprevzatie zásielky), stráca kupujúci nárok na bezplatné opakované doručenie. V takýchto prípadoch bude v prípade opakovaného doručovania platba za tovar navýšená o náklady predošlého neúspešného doručenia.

Článok 5.
Storno objednávky

5.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky na čísle 0905 362 866 alebo mailom na wellbask@gmail.com najneskôr do 6 hodín od stlačenia tlačidla „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“.

Článok 6.
Právo zákazníka odstúpiť od zmluvy

6.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

Článok 7.
Reklamačné podmienky

7.1 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Kupujúci má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. Za škodu spôsobenú pri preprave zodpovedá prepravca. V prípade poškodenia obalu musí kupujúci s doručovateľom spísať protokol o poškodení zásielky.

7.2 V prípade reklamácií je potrebné, aby kupujúci čo najskôr o tejto skutočnosti informoval predávajúceho a to telefonicky na čísle 0905 362 866 alebo mailom na wellbask@gmail.com.

7.3 Záruka sa vzťahuje iba na výrobné závady. Nevzťahuje sa na závady, ktoré boli spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym použitím, nesprávnou manipuláciou či skladovaním. V prípade zistenia výrobnej závady bude tovar vymenený za nový tovar, resp. má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a budú mu vrátené peniaze v plnej výške.